رسانه مسئولیت اجتماعی

 

«رسانه مسئولیت اجتماعی» شامل دو رسانه دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می باشد که شامل پایگاه خبری و تحلیلی گزارش مسئولیت اجتماعی و هفته نامه مدیریت مسئولیت اجتماعی می باشد، این رسانه تلاش می کند چالش ها،فرصت ها و چشم انداز پیش روی جامعه ایران را از منظر مسئولیت اجتماعی در قالب گزارش،گفتگو و تحلیل خبری و علمی مورد بررسی قرار دهد.این رسانه به دنبال فراگیری و گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی در ارکان مختلف جامعه ایران است و در این زمینه تلاش می کند دیدگاه صاحب نظران حوزه های مختلف اعم از اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و ورزشی را مورد پوشش خبری قرار بدهد.

مهم ترین اولویت های رسانه مسئولیت اجتماعی نیز عملکرد شرکت ها و برندهای معتبر در زمینه مسئولیت اجتماعی،محیط زیست و اخلاق زیستی،آسیب های اجتماعی و مطالبه گری از مسئولان در راستای تحقق مفهوم مسئولیت اجتماعی است. حقوق بشر و شهروندی،مسئولیت اجتماعی شرکت ها،امور خیریه و خدمات عام المنفعه،اخلاق زیستی،محیط زیست از جمله مهم ترین مفاهیمی است که رسانه مسئولیت اجتماعی آنها را به عنوان مفاهیم کلیدی جامعه ایران قلمداد می کند. به همین دلیل معرفی و تحلیل آسیب های اجتماعی در جهت ایجاد حساسیت و اقدامات برای رفع آنها،کنش گری رسانه ای و طرح پرسش از متولیان انتشار گزارش ها،اقدامات و عملکرد های مثبت و تأثیرگذار را در دستور کار خود قرار داده است.

رسانه مسئولیت اجتماعی